Пропаднала е част от пешеходната зона на ул. "Михаил Колони" в центъра на Варна. Свличането е точно до СУ "Св. Климент Охридски", а по думите на живущ в района отдолу минава канализация.

Припомняме, този участък от улицата бе изцяло реновиран преди близо 2 години по проект „Естетизация и модернизация на градската среда“, който се осъществяви с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“.

Средствата за реконструкцията на целия проект са над 1.3 млн. лв., стана ясно тогава.
Проектът включваше пълно облагородяване на ул. „Михаил Колони“, която е една от връзките на пешеходната зона на бул. „Княз Борис I“ с Морската градина и плажа

Бе извършена подмяна на водопровод, преасфалтиране, както и монитране на нови енергоспестяващи осветителни тела, изграждане на велоалея. Участъкът пред СУ „Климент Охридски“ - в частта от бул. „Княз Борис I" до пл. „Екзарх Йосиф” бе обособен като пешеходна зона.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.