Свидетел да не може да се отказва от показания за близки или роднини, е едно от предложенията на главния прокурор за промени в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), които бяха внесени в Народното събрание.

В сряда говорителят на главния прокурор Сийка Милева и зам.-главният прокурор Красимира Филипова представиха пред журналисти идеите за промени в НПК в резюме.

Сред основните акценти бяха предложенията очевидни фактически грешки в обвинителните актове да се чистят устно още в разпоредително заседание, не всяко формално нарушение при събирането на доказателства да ги прави негодни, опростяване на обвинителните актове и разширяване компетентността на военните съдилища и прокуратури.

Една от идеите е свидетел да не може да се отказва от показанията си в първия разпит, когато се отнася до неговите възходящи, низходящи, братя, сестри или съпруг или лице, с което той се намира във фактическо съжителство.

В момента определени лица, свързани с обвиняемия, имат не просто правото да не дават показания, а много по-силно право - да откажат „да свидетелстват“, т.е. едностранно да определят както дали да придобият процесуалното качество „свидетел“, така и дали да се оттеглят от това процесуално качество, макар първоначално доброволно да са го приели.

Друго искане е да се предвидят по-дълги срокове за използване на СРС при разследването на извършено тежко умишлено престъпление по глава първа от НК, както и на престъпления по чл.321 и чл.321а от НК (участие в ОПГ).

Да се предвиди възможност за протестиране на разпорежданията на съда, с които се отказва прилагането на СРС, пред председателя на по-горния по степен съд, съобщава "standartnews.com".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.