Промени в начина на финансиране на двете обществени медии - Българското национално радио (БНР) и Българска национална телевизия (БНТ), по детайлно разписване на ролята на обществената мисия на двете медии, както и задължение за отчет за източниците и размера на всички приходи, свързани с изпълнението на дейности по обществената услуга пред Съвета за електронни медии (СЕМ).

Това са част от промените, които предвиждат измененията в Закона за радиото и телевизията, качени в понеделник за обществено обсъждане на сайта strategy.bg. Промените са изготвени от работна група в Министерството на културата, като според доклада на министър Боил Банов в нея са влизали представители на заинтересованите институции: Съвета за електронни медии, БНР, БНТ, Министерството на финансите, съобщава "Дневник", Сметна палата и представители на Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО). По-рано днес кабинетът прие други промени в същия закон, с които се транспонират разпоредбите на европейската директива за аудиовизуални медийни услуги.

Измененията, подложени на обществено обсъждане на 19-ти октомври, са втори опит за внасяне на промени в този закон. В началото на лятото председателят на парламентарната комисия по култура и медии Вежди Рашидов внесе изменения в закона, които предвиждаха по-дълги мандати на шефовете на двете обществени медии, както и да бъдат избирани за не повече от два последователни пълни мандата. Тогава срещу тези идеи реагираха остро от журналисти и общественици и в крайна сметка Рашидов оттегли промените.

"На прага на тази втора порция промени в Закона за радио и телевизията имаше много по-големи очаквания - да се засегне не само моделът на финансиране, а да се влезе по-навътре и до модела на управление, да се променят някои изисквания за управителните съвети и за генералните директори. Аз не ги виждам в този законопроект", коментира пред БНР медийният експерт Весислава Антонова.

Какво предвиждат проекта

Текстовете предвиждат двете обществени медии да се финансират според обществената им мисия, като в проекта е са разписани по-подробно задълженията на БНТ и БНР. Към тях е допълнено, че те създават и поддържат архиви с материали, излъчвани в техните програми или други медийни услуги, или създавани по тяхна поръчка и гарантират съхранението на аудио- и аудио-визуални исторически архиви чрез поддържане и цифровизиране.

Добавено е и че двете обществени медии трябва да създават и разпространяват "висококачествена журналистика" като отразяват различните идеи и убеждения в обществото чрез плурализъм на гледните точки в новинарските и актуално-публицистичните предавания и в съдържание с политическа и икономическа тематика.

Сред другите задължения на двете обществени медии, които са и сега разписани в закона, са да осигуряват медийни услуги на всички граждани, да съдействат за развитието и популяризирането на българската култура и българския език, да отделят специално внимание на децата и уязвимите групи, да осигуряват чрез своите медийни услуги достъп до националното и европейското културно наследство, да създават съдържание, което информира, образова и забавлява.

Към момента субсидията за БНТ и БНР се определя на принципа норматив за час програма. Според информация във в. "24 часа" един час програма в БНТ се оценява на 1844 лв., а в БНР - 443 лв. С промените се предвижда още лицензиите да бъдат вечни, а не срочни както е сега.

В доклада към промените е уточнено, че към настоящия момент обществената мисия и възлагането й са определени в закона като качествени показатели и са доразвити като количествени показатели и изисквания спрямо целевите групи на аудиторията, за които са предназначени съответните аудио-визуални линейни услуги, в лицензиите на програмите, които се разпространяват чрез наземно цифрово радиоразпръскване.

"С предложените изменения и допълнения на разпоредбите на чл. 6 се постига изпълнението на изискването за точно определяне на мисията за обществена услуга, регламентиране на дейностите, които извършва обществения доставчик в изпълнение на обществената мисия, както и условията при които те се осъществяват". Законопроектът предвижда двете обществени медии да се финансират в съответствие с правилата на държавните помощи.

"Предложено е и включването на услуги в изпълнение на обществената мисия, които са възможни в резултат на цифровизацията и разнообразието от платформи за разпространение на технологично неутрална основа в полза на обществото, които към настоящия момент не са регламентирани в закона", пишат вносителите.

Годишни отчети

Българското национално радио и Българската национална телевизия ще трябва да представят пред Съвета за електронни медии отчет за източниците и размера на всички приходи, свързани с изпълнението на дейности по обществена услуга, както и приходите от финансиране на дейности, които не са свързани с обществена услуга. Срокът за това ще е до 28 февруари всяка година. СЕМ ще може да извършва и одит на представените отчети, за да може да се изчислява

Сметната палата ще прави одит на отчетите, съставени от двете медии, "с цел да се даде разумна увереност, че параметрите въз основа на които се изчислява трансфера от държавния бюджет за компенсиране на нетните разходи за предоставяните от БНР и БНТ медийни услуги и дейности в изпълнение на обществената им мисия, са установени предварително по обективен и прозрачен начин. Сметната палата ще следи още дали получените средства за двете медии не надвишават това, което е необходимо за покриване на разходите, свързани с изпълнението на обществената мисия.
 

Със законопроекта се определя Съветът за електронни медии за администратор на държавната помощ за предоставяните от БНР и БНТ медийни и други услуги в изпълнение на чл. 6 и издадената лицензия за възлагане на обществена услуга.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.