Окръжна прокуратура Варна предаде на съд С. М., на 41 години, по обвинение за извършени престъпления против данъчната и осигурителната система.

Обвиняемият е едноличен търговец, основно занимаващ се с изкупуване и продажба на билки.

При отчитане на дейността си за 2016 г., той подал годишна данъчна декларация по ЗОДФЛ. В нея посочил фиктивни разходи по несъстояли се сделки по изкупуване на билки, за доказването на които използвал неистински фактури. По този начин избегнал плащането на 5447.36 лева данъчни задължения – големи размери по смисъла на закона.

Със същата декларация описал осигурителни вноски в размер на 1015.22 лева, вместо реално дължимите 12627.32 лева. По този начин укрил задължителни осигурителни вноски за държавно обществено и здравно осигуряване в размер на 11612.10 лева – големи размери по смисъла на закона.

Така описаните му деяния са квалифицирани като престъпления по чл. 255 ал.1 т. 2 и т. 6 от НК и по чл. 255 б ал.1 т.3 от НК, наказуеми съответно с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба до две хиляди лева и с лишаване от свобода до пет години и с глоба до две хиляди лева. За тези престъпления той е предаден на съд.

Предстои разпоредително заседание по делото.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.