ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги приключи строителството на най-новия соларен парк в село Поликраище, община Горна Оряховица. Съоръжението принадлежи на фирма Гранд Комерс 2009 и е с пикова мощност 29,9 kWp.

Монтирани върху алуминиева конструкция с изцяло южна ориентация за максимално целогодишно електропроизводство, 107-те броя поликристални модула Risen, заемат значителна част от обширния покрив на производствения цех на фирмата.

Трифазната централа е снабдена и с висок клас система за наблюдение, контрол и събиране на данни за производителността на ФЕЦ-а. Идеята на нейният собственик е добитата от слънце енергия, ≈ 36,8 MWh на годишна база да бъде използвана за обезпечаване на собствените нужди.

Гранд Комерс 2009 има над 10-годишен опит в сладкарския бранш. За да направи търговската си марка разпознаваема сред разнообразието от продукти в тази гама, фирмата предлага голямо разнообразие от трайни сладкарски изделия и фини печива, залагайки на естествените съставки.

„Секторът на възобновяемите енергийни източници, особено ФЕЦ е сред най-атрактивните за инвестиции, тъй като в сравнително краткосрочен план, те се изплащат“, категоричен е Цветомир Игнатов собственик и управител на Гранд Комерс 2009.

„Единственото условие е да избереш правилния партньор сред множеството, на когото да повериш изграждането на ФЕЦ-а. Забележете, не казвам най-евтиният, а правилният. Този, който би го построил така, сякаш го строи за себе си“, допълва той.

ЕНЕРГО-ПРО Енергийни услуги е лицензиран консултант по енергийна ефективност за извършване на енергийни обследвания на промишлени системи и сгради. В рамките на своята програма „Енергийна ефективност“ компанията реализира проекти за постигане на реална оптимизация на енергийните разходи при индустриални, търговски и битови потребители.

Чрез своите собствени експерти и в партньорство с утвърдени доставчици и производители ЕНЕРГО-ПРО Енергийни Услуги предлага на клиентите си енергоспестяващо осветление, фотоволтаични инсталации, климатични системи, термопомпи, системи за енергиен мониторинг и управление на консумацията на електроенергия, енергоспестяващи електроуреди, както и различни специализирани услуги и консултации.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.