П Р О Г Р А М А

16 - 31 ЯНУАРИ 2021 год.

 

16. 01. 11.00 ч. - СНЕЖНАТА ЦАРИЦА

Събота

17. 01. 11.00 ч. - СНЕЖНАТА ЦАРИЦА

Неделя

23. 01. 11.00 ч. - ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА

Събота 12.00 ч. - ДЯДОВАТА РЪКАВИЧКА

16.15 ч. - На сцената на Кукления театър

„Чудото, наречено фантазия“

24. 01. 11.00 ч. - ПОД ГЪБКАТА

Неделя 12.00 ч. - ПОД ГЪБКАТА

 

30. 01. 11.00 ч. - ДЯДОВОТО ДВОРЧЕ

Събота 12.00 ч. - ДЯДОВОТО ДВОРЧЕ

16.15 ч. - На сцената на Кукления театър

„Чудото, наречено фантазия“

 

31. 01. 11.00 ч. - ЛАКОМА МЕЦАНА

Неделя 12.00 ч. - ЛАКОМА МЕЦАНА

 

ВАЖНО!

Представленията се играят при 30% заетост на местата в театралната зала.

Държавен куклен театър – Варна, си запазва правото на промени в програмата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.