Програма на представленията за деца на откритата лятна сцена в Държавен куклен театър - Варна, до 25-ти юли:

17-ти юли, събота, 11.00 и 12.00 ч. - две представления на "Трите прасенца"

17-ти юли, събота, 18.30 ч. - "Пепеляшка"

18-ти юли, неделя, 18.30 ч. - "Рапунцел"

24-ти юли, събота, 11.00 и 12.00 ч. - две представления на "Трите прасенца"

24-ти юли, събота, 18.30 ч. - "Дядовото дворче"

25-ти юли, неделя, 18.30 ч. - "Под гъбката"

ВАЖНО!

При дъждовно време представленията се играят в закритата театрална зала. 2. ДКТ-Варна си запазва правото на промени в програмата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.