Представленията на Държавен куклен театър - Варна, за тази седмица:

16-ти юни, сряда, 19.00 ч., закрита зала - "Косачи" от Елин Пелин (спектакъл за възрастни)

19-ти юни, събота, 11.00 и 12.00 ч., открита сцена - две представления на "Трите прасенца" - спектакъл - игра с участие на децата

20-ти юни, неделя, 11.00 ч., открита сцена - "Златната рибка"

При дъждовно и ветровито време спектаклите за деца в събота и неделя се играят в закритата зала.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.