П Р О Г Р А М А

6 – 14 МАРТ 2021 год.

 

6. 03. 11.00 ч. - РАПУНЦЕЛ

Събота 12.00 ч. - РАПУНЦЕЛ

16.15 ч. - ЧУДОТО, НАРЕЧЕНО ФАНТАЗИЯ – „Кукличка за мама“

 

7. 03. 11.00 ч. - ТРИТЕ ФЕИ

Неделя 12.00 ч. - ТРИТЕ ФЕИ

13. 03. 11.00 ч. - ПАЛЕЧКА

Събота 12.00 ч. - ПАЛЕЧКА

13.00 ч. - АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ /на откритата сцена/

 

14. 03. 11.00 ч. - ЛАКОМА МЕЦАНА

Неделя 12.00 ч. - ЛАКОМА МЕЦАНА

13.00 ч. - АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ /на откритата сцена/

 

ВАЖНО! 1. Представленията се играят при 30% заетост на местата в театралната зала, а на откритата сцена се допускат до 20 деца.

2. Държавен куклен театър – Варна, си запазва правото на промени в програмата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.