Огромен интерес сред софийската публика предизвика новото мащабно изследване на проф. Вили Лилков Лилков „Атентатът в храм „Света Неделя“ и пътят към злодеянието на БКП“,, чиято премиера се състоя на 29 май в Централния дом на архитекта – София.

Над двеста души уважиха появата на това стойностно заглавие.

В разговора за изданието, базирано на стотици архивни документи и спомени, се включиха историците и преподаватели в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – проф. д-р Веселин Янчев и доц. д-р Светослав Живков.

Участващите в дискусията подчертаха колко важно за колективната ни памет е и решението на проф. Лилков да възкреси спомена за главния инспектор Пане Бичев и неговата книга „Надвечерието на атентата – Велики четвъртъкъ 1925 год.“, която изчезва заедно с автора си след „Девети септември“. В нея Бичев споделя своите впечатления за терористичния акт, поставени от гледна точка на държавата.

Пред присъстващите Вили Лилков разкри пълния мащаб на планиране на атентата, за чиято първа локация е планиран храм „Св. Александър Невски“ на датата на откриването му, после е имало осуетен опит във Военния клуб на Нова година и план за хвърляне на бомби по присъстващите на погребение на гробищата.

А пространната дискусия с присъстващите в публиката и едночасовата опашка за автографи доказаха, че „Атентатът в храм „Света Неделя“ е тема от изключителна важност, чийто обществен отзвук тепърва предстои да бъде обсъждан и проучван.

 

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.