Времето, в което живеем, е пълно с невероятни предизвикателства и едно от тях е историческата памет“, посочи пред БНР историкът професор Нина Дюлгерова.

„За мен от няколко години е лична кауза и битка да имаме истинската история и празникът 22 септември 1908 година е точно такъв ден. Ден, с който трябва да се гордеем!

В историята ни има две самостоятелни събития, които бележат пътя на изграждането на държавността, на самочувствието на българите и опитността донякъде на политиците.

Това са Съединението от 1885 година и блестящата ни победа срещу сръбската армия, а второто е Независимостта, получена чрез добрата дипломатическа игра на политиците“, посочи още проф. Дюлгерова.

„Тези събития именно ни дават възможността на кажем - Ние можем! Ние можем и сами!“, заяви историкът.

"Важните уроци за политиците ни днес, които могат да почерпят от обявяването на Независимостта е - "Двама се карат, трети печели". И че ние трябва да следваме националните си интереси и не трябва да се интересуваме какво ще кажат другите за нас. Това ни сочи и историята. За да я има и утре България", каза още историкът.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.