Няма сериозни проблеми по отношение на качеството на водата и снабдяването на хората с вода, заяви здравният министър проф. Костадин Ангелов по отношение на ситуацията в Хасково и региона.

„Няма ново развитие по отношение на качеството на водата. Това, което е категорично доказано, е, че всички водовземания, които подават вода към всички населени места от област Хасково, отговарят на изискванията на стандарта за чистота на водата.

Не са открити никакви допълнителни количества вещества, които са различни от допустимите норми. След като водата тръгне по всички населени места, тя е пусната от вчера, ще изчакаме определено време да се избистри.

След като мине това време, органите на РЗИ ще вземат от краен потребител изследвания. Те ще бъдат изследвани за годност на водата за питейни нужди. След като тези изследвания дадат окончателни резултати, ние ще разрешим използването водата за питейни нужди и готвене“, уточни здравният министър, който припомни, че за момента на места водата се използва единствено за битови нужди.

„Всички хора са предупредени“, увери той и подчерта, че вече са докарани 80 хил. литра вода, която е раздавана в населените места от областта, в които такава изобщо няма. Предстои да бъдат докарани още 80 хил. литра, допълва БГНЕС.

Снимка: БГНЕС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.