Държавен фонд „Земеделие” съобщава, че от днес, 1 февруари, започва приемът на проекти по мярката за инвестиции в предприятия от лозаро-винарския сектор. Общият бюджет по мярката е над 34 млн. лева, а максималната стойност на един проект не трябва да надхвърля левовата равностойност на 800 000 евро.

Финансовата помощ цели да адаптира винарските предприятия към изискванията на пазара и да повиши конкурентоспособността им. Допустими са инвестициите за нови съоръжения за производство и съхранение на вино, както и строителни работи по изграждане на сгради за тази цел. Таванът за финансиране на един проект е до 800 хиляди евро, а за целия период на националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор един кандидат не може да получи повече от 2 млн. евро.

За да се спазят противоепидемичните мерки и да няма струпвания на хора, от фонд „Земеделие“ припомнят на кандидатите, че трябва да имат предварително записан час за подаването на проекта, а с тяхна помощ фондът е изготвил анализ на най често допусканите грешки в предишни проекти.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.