Днес в Дома на архитекта НПО „Варна Дизайн Форум“, с председател проф. д-р арх. Росица Никифорова, обяви резултатите от младежкия онлайн конкурс за модулен изнесен офис/място за срещи на открито.

Първа награда от 1000 лв. и Сертификат за участие в конкурса получават Венцислав Кърцелин и Павло Кукуруз от София за своя проект 149137J, общ резултат 442 точки;

На второ място, с награда от 750 лв. и Сертификат за участие, се класира Ралица Славчева от Шумен с проект qsb1416, общ резултат 438 точки;

Трета награда от 500 лв. и Сертификат за участие се отрежда на Ангел Монев и Весела Табакова от Варна за проект 4L7AS62, общ резултат 384 точки;
Четвърто място и специална грамота от Регионална КАБ, Варна е за Траяна Великова-Андонова с проект tmmv121, общ резултат 365 точки.

Ще припомним, че през април 2021 г. Варна Дизайн Форум, в партньорство с Фонд Култура към община Варна и Регионалната Камара на архитектите в България, както и с подкрепата на ВСУ „Черноризец Храбър“ и Дружество „Синтез. Интериор. Дизайн“ на САБ покани всички желаещи студенти и млади професионалисти (до 35 години) в областта на архитектурата и дизайна да участват със свои проекти. 

Пред медиите бяха презентирани седемте проекта на анонимно участвалите млади архитекти и дизайнери. Мнението си за проектите споделиха проф. д-р арх. Росица Никифорова и членовете на журито арх. Виктор Бузев – главен архитект на Варна, арх. Сияна Георгиева и д-р арх. Христо Топчиев. Освен тях, в журито влизат проф. д-р арх. Андрей Некрасов от Русия и арх. Ваня Караджова.

Проф. д-р арх. Росица Никифорова благодари за съдействието на община Варна, фонд Култура и Регионалната колегия на Камарата на архитектите в България, също на журито и участниците в конкурса, на който даде висока оценка. След презентацията тя отвори пликовете с номерата на първите трима финалисти, след което бяха оповестени и техните имена.

Изказалите се бяха единодушни, че конкурсът, макар и с неголям брой участници, се отличава с високото качество на подадените проекти. Арх. Сияна Георгиева отбеляза, че всички кандидати са развили свежи и креативни идеи, показвайки комплексно мислене върху заданието - от функционалността и брандираното лого до използваните материали и възможността за тяхното рециклиране.

Арх. Виктор Бузев оцени доброто партньорство между община Варна и Варна Дизайн Форум, който с този конкурс дава израз на актуалната обществена реакция и творческите идеи на младите хора за овладяване на последствията от Ковид пандемията с алтернативни архитектурни и дизайнерски решения.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.