Напредва ремонтът на сградата на Професионалната гимназия по химични и хранително-вкусови технологии „Д. И. Менделеев“ във Варна. Той се извършва по проекта „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура чрез подобряване на материално-техническата база на 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен“. Финансирането е осигурено от ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общият бюджет на проекта е 15 574 000 лв. Бенефициент е Министерството на образованието и науката.

Към момента е поставена външна топлоизолация на сградата на варненското училище, подменени са дограмата, хидроизолацията на покрива, ВиК инсталацията, съобщава ОИЦ - Варна. Предстои да бъдат обновени санитарните помещения и лабораториите. Ще бъде изграден асансьор, а дворът ще бъде преасфалтиран. Учебното заведение ще има и две нови спортни игрища - за волейбол и баскетбол, както и фитнес на открито.

По проекта се предвижда доставка на оборудване и обзавеждане за класните и учителските стаи, спортните площадки, професионалните работилници, лабораториите, специализираните кабинети.

Проектът трябва да приключи до 27.09.2020 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.