Продължават ремонтните дейности по ул. „Братя Бъкстон“ - в участъка от бул. „Васил Левски“ до ул. „Битоля“ във Варна. Оглед на обекта направиха кметът Иван Портних, зам.-кметът Христо Иванов и представители на строителната фирма, съобщава"Live.Varna.net".

От ВиК-Варна са приключили с полагането на новия основен водопровод и отклонения към сградите. Изградени са нови тротоари и бордюри, предстои цялостно преасфалтиране на пътното платно при подходящи метеорологични условия. Следва ремонт и на следващия участък на ул. „Братя „Бъкстон“ - от ул. „Битоля“ до ул. „Генерал Колев“. Ремонтите са част от плана за рехабилитация на по-малки улици, които осигуряват връзки с бул. "Васил Левски".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.