"Продължаваме дейностите по облагородяване на междублоковите пространства в район „Аспарухово“. Това съобщи кметът на Варна Иван Портних в социалните мрежи. И допълни, че напредва изграждането на нови паркоместа с паркорешетки на тревна фуга на ул. „Моряшка“.

В ход е текущ ремонт на тротоарните настилки на ул. „Капитан I ранг Георги Купов“ в кв. „Галата“.

От понеделник започна облагородяването на междублоковото пространство на ул. „Балкапан“, блокове 1-3 и 5-7. Там ще бъдат подменени настилките, ще бъдат изградени нови пешеходни алеи, подходите към входовете и два паркинга.

Днес стартира работата по облагородяване на междублоковото пространство на ул. „Искър“ бл. 39, входове А,Б,В,Г, бл. 41 и бл. 43. За там също е предвидена направата на подходите към входовете с подмяна на настилките, изграждане на нови паркоместа, преасфалтиране на част от съществуващия паркинг, както и изграждане на нови стъпала от ул. „Искър“ до ул. „Детелин Войвода“.

Поетапно ще започне работа по облагородяване на междублоковите пространства и изграждане на нови паркинги на бул. „Първи май“ от бл. 26 до бл. 36, ул. „Моряшка“ от бл. 21 до бл. 31, ул. „Средец“ № 22 и № 40.

Паркинг на тревна фуга ще бъде изграден на ул. „Кирил и Методий“ бл. 36, допълва Иван Портних.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.