Варненци, живеещи в селищно образувание "Манастирски рид", се налага да излизат да посрещат линейките на главен път, защото адресът им не е актуализиран на картите на Бърза помощ. Районна администрация „Приморски” вече е предоставила на служба „112”, Второ и Пето РПУ и Български пощи новите административни карти, увери Калин Илиев, директор на дирекция „Устройство на територията” в районната администрация. Но софтуерът на различните организации не е един и същ и е необходимо технологично време за да се актуализира, обясни Илиев.

Радио Варна съобщава, че преди десет месеца над 150 улици в селищните образувания „Манастирски рид”, „Акчелар” и „Телевизионна кула”, които бяха указвани чрез осеви точки, вече получиха имена. Това стана по предложение на администрацията на район „Приморски”, което беше утвърдено от Общински съвет-Варна.

Има ли общинската администрация последващ ангажимент за проследяване и сверяване на информацията, която дават лицензираните GPS системи и популярни интернет платформи с карти относно подобни промени, предвид туристическия профил на града?

Правено е проследяване и са открити доста разминавания. Тези карти са най-ползваните, призна Калин Илиев. По думите му търсят контакт със софтуерните компании, които изработват тези карти. Най-често офисите им са извън България и те нямат законово задължение да се съобразяват с информацията, която ние им предоставяме, отбеляза Илиев. Нямаме механизъм, чрез който това да бъде свършено от тези фирми, включително в определен срок.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.