Снимка: Труд

18-годишен младеж се призна за виновен по повдигнато му обвинение в кражба на пари и постигна споразумение с прокуратурата. Той призна вината си в извършена през нощта на 28 януари тази година до казино във Варна кражба на парична сума от 145 лева от портфейла на друг младеж.

18-годишният подсъдим има предходна съдимост. Съгласно параметрите на одобреното от Варненския районен съд споразумение, на подсъдимия бе наложено наказание „пробация“.

За срок от 6 месеца той подлежи на задължителна регистрация по настоящ адрес с периодичност два пъти седмично и на задължителни периодични срещи с пробационен служител.

Причинените от деянието имуществени вреди са възстановени, като откраднатите пари са върнати до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд.

Съдебният акт е окончателен.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.