Потребителите ще могат да се присъединяват безплатно към заведени от компетентни организации представителни колективни искове срещу търговци за причинени вреди от всяко едно нарушение на потребителското законодателство, вместо да водят дела за обезщетения за своя сметка. Това обясни пред в. „Телеграф“ Габриела Руменова от „Ние, потребителите“ във връзка с нови разпоредби в публикувания за обществено обсъжданеПроект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите.

„Много често такива вреди касаят клиенти на фирмите за бързи кредити, например. С промените се дава възможност на организации като Комисията за защита на потребителите да завежда колективен иск от името на потребителите срещу фирми, които са причинили финансови вреди на техните клиенти вследствие на неравноправни клаузи, нелоялни практики и др. Услугата ще се предоставя абсолютно безплатно, дори и при загуба на делото“, разясни Руменова.

Тя добави, че искове могат да се завеждат в случай на наличие на допълнителни такси като такава за експресно разглеждане на документи, неустойка за непредоставяне на поръчител в определения срок или на банкова гаранция. Осигуряването на поръчител в много кратък срок, който да отговоря на много специфични изисквания, например да е на постоянен трудов договор, с необичайно висок доход, е изключително трудно за част от потребителите на бързи кредити, те не успяват да го предоставят в рамките на поставения срок и им се начисляват такси, обясни Руменова. Освен това се начисляват и таксипод различна форма, които са свързани с обслужването на кредита, но не са включени в ГПР.

С новите правила се разширява и кръгът на квалифицираните организации с право да предявяват представителни искове за обезщетение за вреди – това ще са не само сдруженията на потребителите, както е до момента, но и КЗП и квалифицирани организации, определени от държавите-членки на Европейския съюз за предявяване на трансгранични представителни искове. Сега КЗП може да води само колективни искове за преустановяване на нарушенията, но не и за обезщетения на засегнатите, уточни Руменова.

Предвидените промените в ЗЗП относно безопасността на стокитепък са свързани с навлизането на новите технологии и онлайн продажбите, включително през т. нар. онлайн места за търговия, каза още Руменова.

„От полза за потребителите е и нововъведеното задължение за производителите и вносителите да разследват получените жалби от клиенти с твърдения за опасност и информация във връзка с инциденти, свързани с безопасността на предоставени от тях продукти. Производителите ще поддържат регистър на жалби с информация за инциденти относно безопасността на продукти, за които се твърди че са опасни, на изземвания на продукти, както и на предприетите коригиращи мерки за привеждане на продукта в съответствие с нормативно установените изисквания.“, коментира експертът.

Тя добави, че доставчиците на онлайн места за търговия пък ще се регистрират в портала „Safety Gate“ и ще определят единна точка за контакт. Тя ще трябва да предостави възможност както на потребителите да комуникират пряко и бързо с тях във връзка със свързани с безопасността на продуктите въпроси, така и на органите за надзор на пазара да комуникират с тях пряко по електронен път. Въвежда се и задължение за вносителите на стоки, за които е доказано, че са опасни, незабавно да информират производителя и органите за надзор на пазара чрез уеб портала „Safety BusinessGateway“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.