Варненският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между Окръжна прокуратура - Варна, и 26-годишния Васил Иванов, с което се признава за виновен, че отглеждал и държал без надлежно разрешително високорискови наркотични вещества с цел разпространение.
Васил Иванов е роден и живее във Варна, с основно образование, неженен, неосъждан (реабилитиран). Пред съда той заяви, че е съгласен с постигнатото споразумение и се отказва от по-нататъшното разглеждане на делото по общия ред. Страните по делото приеха за безспорно установено, че на 12.01.2019 г. във Варна, без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите държал с цел разпространение марихуана и кокаин, всичко на обща стойност 1878,86 лв.
Варненският окръжен съд, одобри споразумението, след като прецени, че същото не противоречи на закона и морала. За извършеното престъпление 26-годишният Васил прие да изтърпи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 10 месеца, чието изпълнение да бъде отложено с изпитателен срок от 4 години.
Страните приеха кумулативно предвиденото наказание „глоба" да не бъде налагано.
В 7-дневен срок подсъдимият следва да плати и направените по наказателното производство разноски в размер на 480,40 лв. в полза на държавата. Постановеният съдебен акт е окончателен, не подлежи на проверка от по-горна инстанция и има последиците на влязла в сила присъда, предадоха от отдел „Връзки с обществеността“ на съда.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.