В понеделник - 14.06.2021, в 12:00 в зала 109 на Наказателно отделение, ет. 1 е насрочено последното заседание по дело НОХД 1042 / 2018 г. за инцидента на 28.01. 2018 г. в дискотека "Гетсби" във Варна.

Подсъдимите Кристиан Т. и Галин М. са обвинени, че в съучастие са направили опит умишлено и по хулигански подбуди да умъртвят охранител на клуба. Според обвинителния акт макар деянието да е довършено, не са настъпили предвидените в закона последици от това престъпление.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.