Завършва ремонтът на ул. "Дунав" и на ул. "Козлодуй". Предстои полагане на хоризонталната маркировка по ул. "Дунав".

По този повод кметът на Варна Иван Портних уточни в социалните мрежи, че тротоарите по двете улици са обновени, с цел създаване на по-добри условия за пешеходците

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.