Приключи изграждането на 25 интелигентни пешеходни пътеки във Варна, които започват автоматично да светят при засичане на пешеходец, който е стъпил върху тях. Индикацията се извършва от датчици, инсталирани в пътната настилка, а светлинната сигнализация предупреждава автомобилите за пешеходеца.

Обектите са част от втората фаза на приключилия проект за интегриран градски транспорт на Варна, съобщи ръководителят на проекта Христина Костадинова.

С цел намаляването на шумовото замърсяване и повишаване безопасността на гражданите бе надградена и системата за достъпност на незрящи. За целта 46 кръстовища бяха оборудвани с бутони за заявка на звуково оповестяване.

В рамките на проекта бяха реализирани и редица мащабни ремонти - на участъка от бул. „Приморски” в обхват от ул. „Ст. Стамболов” до бул. „Цар Освободител” и прилежащият автоподлез; На уличната мрежа по трасето бул."Цар Освободител" - в обхват от бул. "Приморски" до бул."Княз Борис I"; На уличната мрежа по трасето по бул. „Първи май” - в обхват от ул."Мара Тасева", кръстовище на VAR1087-/I-9/ кв."Аспарухово" - кв."Галата" ; Реконструкция на улична мрежа по трасето на бул. "Народни будители" - в участъка от ул. "Мара Тасева" до ул. "Нарва" и от ул. "Св. Св. Кирил и Методий" до ул. "Мара Тасева" , в т.ч. трасето на обръщача на МГТ по ул. "Св.Св.Кирил и Методий.

Извършени бяха и ремонти по трасето на бул. "Васил Левски" - в участъка от ул."Подвис" до бул."Осми Приморски полк", в това число и изграждане на велоалея. Изпълнени бяха мероприятия за подобряване на достъпната среда и ремонт на автомобилни и пешеходни подлези, както и ремонт на бул. „Осми Приморски полк” - в участъка от бул. „Васил Левски” до бул. „Христо Смирненски”, вкл. основен ремонт на пътен възел „Виница”, на пешеходния подлез и мероприятия за подобряване на достъпната среда. завършена е и реконструкцията на ул. "Съборни" - в участъка от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница". По проекта бяха закупени и 15 нови стандартни автобуси с екологична норма за изгорели газове ЕВРО 6, съобщава "Live.Varna.bg".

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.