Президентът Румен Радев е готов със състава на следващото служебно правителство. Той не коментира имената на евентуалните министри и отново повтори, че те ще станат ясни утре.

Според него, оценката за депутатите в 46-ото Народно събрание ще бъде дадена от избирателите на предстоящите избори.

Румен Радев бе гост на първия учебен ден в Основно училище „Христо Смирненски“ в Пазарджик, съобщава Нова телевизия.

"Българското училище не е просто храм на знанието, това е свято място, където нашите деца се превръщат в осъзнати личности. Именно от българското училище, българският учител зависи нашите деца да бъдат заредени с адекватни знания, със стремеж към новото и към непрекъснато самоусъвършенстване", изтъкна президентът.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.