Основен фактор за сигурността на всички държави в НАТО е нашето единство. Това заяви президентът Румен Радев при пристигането си за днешната среща на върха на алианса в Брюксел. Държавният глава ръководи българската делегация.

В изявлението си той поясни, че говори за единство не само в общата политическа воля за развитие на адекватни отбранителни способности и постигане на съвместимост за водене на съвместни операции, но и в развитието на отбранителните индустрии и водещите технологии. Държавният глава отбеляза, че планът на НАТО за развитие до 2030 г. залага високи цели, съобщава "Investor.bg".

„Предстои да обсъдим на високо ниво адаптацията на съюза във все по-предизвикателната среда за сигурност, стратегическите приоритети на алианса и начините за тяхното постигане. Основен фактор за сигурността на всички държави в съюза е нашето единство - единство не само в общата ни политическа воля в развитието на адекватни отбранителни способности и постигане на съвместимост за водене на съвместни операции, но и единство в нашето индустриално развитие, в развитието на нашите отбранителни индустрии и водещи технологии", заяви Румен Радев.

Той припомни, че на срещата на върха на НАТО през 2019 г. е поставил въпроса за увеличаващото се разделение между държавите производители, развиващи своите икономики и социални системи чрез производство на високотехнологични отбранителни продукти, които експортират на страни клиенти, а те, купувайки ги, инвестират в икономическите системи на развитите държави и така изостават още повече в своето социално-икономическо развитие.

Удовлетворително е, че в „НАТО 2030“ виждаме начални проекти, които да водят към преодоляване на този технологически разрив между страните членки чрез засилване на индустриалното сътрудничество и обмен на технологии при всяка една по-крупна сделка, коментира още президентът.

Радев завърши с това, че е удовлетворен, защото проектите, които ще бъдат обсъдени днес, са залог за запазване на технологичното предимство на алианса и са от огромно значение за развитието на отбранителната индустрия на България, на нашия научен потенциал, на частната инициатива и на стартъп екосистемите.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.