Трима стажант-юристи избраха Варненския окръжен съд, за да преминат задължителния си професионален стаж. Двама от тях са възпитаници на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, а един на Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Те се срещнаха с председателя на институцията – съдия Марин Маринов, който официално им връчи стажантските книжки и им благодари за избора на Варна.
„Вярвам, че ще удовлетворим желанието Ви за ползотворен стаж. Това желание, обаче трябва да бъде подкрепено и от Вашите реални усилия, за да може стажът да бъде проведен ефективно“, посъветва съдебните кандидати съдия Маринов.

Съдебните-кандидати имат половин година, за да натрупат преки впечатления и практически опит за основните функции, задълженията и организацията на дейността на органите на съдебната власт, адвокатите и нотариусите. След това им остава единствено да положат изпит и да придобият юридическа правоспособност.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.