От община Аксаково съобщиха, че за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината през месец юни 2022 г., съвместно с организация за защита на животните, ще се извършат кампании за залавяне, кастриране, маркиране, ваксиниране, обезпаразитяване и връщане по места на улавяне безстопанствените кучета.

Това ще става на територията на следните населени места: гр. Аксаково, гр. Игнатиево, с. Доброглед, с. Долище, с. Осеново, с. Кичево.

По време на кампаниите ще се кастрират безплатно и домашни кучета в посочените населени места.

За повече информация за кампаниите или за заявка за кастрация, моля да се свържете с представители на отдел ООС, при община Аксаково на тел. 052/762066, вътр. 138 или 0893/331 831.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.