За изтеклата седмица за гр. Варна и областта са регистрирани 208 положителни проби за Covid-19. Това показват данните на РЗИ-Варна.

Експертите от институцията допълват, че за периода 17.07.2020 г. – 23.07.2020 г. са извършени 528 епидемиологични проучвания на положителни и контактни на положителни на COVID-19.

Те съобщават още, че в кабинета за анонимно и безплатно консултиране за СПИН са преминали и изследвани 5 лица.

Има регистрирани 40 случая на ухапани от кърлежи. Няма регистриран случай на Лаймска борелиоза и на Марсилска треска.

Същевременно епидемиолозите са издали предписание до ръководителя на ЕТР- Долни чифлик при „ВиК-Варна” ООД за привеждане на концентрацията на остатъчен свободен хлор, в съответствие с максималните стойности и за провеждане на учестен мониторинг на питейната вода до стандартен резултат.

От РЗИ-Варна отново препоръчват, там където има питейната вода със съдържание на нитрати и калций над максималните стойности да не се ползва за пиене и приготвяне на храна от бременни жени, кърмачки, кърмачета, хора със заболявания на храносмилателната система и панкреаса. За тази цел те превантивно информират кметовете на общини, които да уведомят по подходящ начин консуматорите и общопрактикуващите лекари.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.