Ремонт на детските ясли „Чуден свят“ и „Роза“ ще започне в края на септември, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“ в община Варна. „Чуден свят“ е построена през 1962 г., а „Роза“ - през 1971 г. Оттогава в двете сгради не е извършван основен ремонт.

Проектите предвиждат мерки за подобряване енергийната ефективност и изграждане на пристройки за външни асансьори. При изпълнение на строително-монтажните работи в двете детски ясли са заложени следните дейности: подмяна на електрическите инсталации, на осветителните тела с енергоспестяващи, на остарялата ВиК мрежа; цялостна подмяна на дограмата – външна и вътрешна; монтиране на нови котли на газ; подмяна на старите радиатори за отопление; изграждане на нови вентилационни и климатични инсталации; топлоизолация и хидроизолация на покрив; топлоизолация и нова мазилка на външни стени; подмяна на подова настилка в помещенията, на фаянсовата облицовка в мокрите помещения; изграждане на достъпна среда и платформи. Предвид заложените в проектите СМР-та, дейността на двете ясли ще бъде временно прекратена, обясниха от дирекция „Здравеопазване“, съобщи „LiveVarna.bg”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.