Във връзка с обявената пандемия от COVID –19 и в изпълнение на разпоредените противоепидемични мерки, за периода от 08.01.2021 г. до 14.01.2021 г. служители на отдел ДЗК извършиха проверки на 19, от тях 16 съвместни проверки с представители на ОДБХ-Варна, КЗП и ОД на МВР-Варна, във връзка със спазването на Заповеди с №РД 01-677/25.11.2020 г., №РД 01- 680/27.11.2020 г., №РД 01-718/18.12.2020 г., №РД 01-719/20.12.2020г., №РД-01-720/20.12.2020 г., №РД01-721/21.12.2020г. и №РД-01-725/23.12.2020 г. – на Министъра на здравеопазването и обявената с Решение на № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка.

Проверките са извършени в детски градини и здравни кабинети, кухненски блок и пералня към тях, център за работа с деца, търговски център тип МОЛ, хотел, открити и закрити плувни басейни, кол център, фитнес, СПА център, салони за красота, офис, оптики, селскостопанска аптека, заведения за хранене и развлечения – ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения – кафе – барове, магазини за хранителни стоки и др. Служители на отдел ДЗК са извършили 72 епидемиологични проучвания на лица с установени положителни PCR тестове и бързи антигени тестове за COVID-19.

През отчетния период е обработен един сигнал и две запитвания от граждани. Служители на отдел ДЗК са включени в графика на Летище Варна. За периода са пристигнали 1436 пътника, от които 647 са пристигнали от Великобритания и Северна Ирландия, 193 от тях са пристигнали с (-) PCR тест а останалите 454 са карантинирани за 10-дневна домашна карантина.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.