Възможностите за работа и развитие на СПА и здравен туризъм чрез немските здравни каси обсъждат на работна среща в курорта "Св.Константин и Елена" край Варна представители на Българския съюз по балнеология и спа туризъм и Германо-българската търговско индустриална камара.

Стана ясно, че Германската асоциация на здравно-осигурителните каси, е включила България към списъка с държави, в които признава предоставянето на медицински амбулаторни услуги.

Очаква се през есента в балнео- и спа курортите у нас да пристигнат немски туристи, на които процедурите се заплащат от здравните им застраховки, допълва БНР.

Сийка Кацарова, председател на Българския съюз по балнеология и спа туризъм, обясни, че започва информирането на гражданите в Германия за тази възможност, важна роля играят и медицинските университети, особено този във Варна.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.