Наскоро в социалните мрежи на Провадия се появи любопитна новина, свързана с миналото на града. Показва се стара пощенска картичка от 9 ноември 1920 г., подписана (с автограф) от Иван Вазов до г-н Торнев – директор на гимназията в гр. Провадия, която е запазена и до днес. Тя е в много добро състояние.

Текстът й е благодарствен отговор на Патриарха на българската литература Иван Вазов на поздравление по случай 70 – годишния му юбилей. Вазов почива на следващата, 1921 година.

Благодарствената картичка от Иван Вазов е продадена на аукцион.

На снимките част от текста е умишлено скрит, допълва “Провадийски глас”.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.