„Във Варна Марица не е аристократка, а актриса - известна и търсена звезда. Новата постановка на „Графиня Марица“ от Имре Калман на Вера Немирова на сцената на Държавна опера Варна очарова и вдъхновява ценителите както със своята свежест и оживено сценично действие, така и с ансамбловата игра и подчертано младежки състав. Жизнерадостното във всяко отношение представление би могло в този формат с успех да се играе и в други оперни театри“, пише в отзива си за „Графиня Марица“, публикуван в брой 9/2021, главната редакторка на “Das Opernglas” Йери Хан.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.