Днес следобед кметът на община Девня Свилен Шитов кани чрез социалните мрежи всички родители в Младежкия дом в "Повеляново" във връзка с предстоящото начало на новата учебна година за децата от квартала.


В нея нея са поканени да присъстват Георги Петков, директор на СУ „Васил Левски“ в Девня и учители, което става приемник на досегашното ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“.


По време на събирането кметът и директорът на училището ще дадат пълни разяснения по всички въпроси, свързани с бъдещото обучение на децата в квартал „Повеляново“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.