„Реалната картина в държавата, установена от служебното правителство, ще бъде представена следващата седмица пред българското общество". Това заяви в началото на първото правителствено заседание служебният премиер Стефан Янев.

Представяйки новите министри вчера президенът Радев им заръча: "В тази обстановка този кабинет трябва да разкрие истинската картина за състоянието на държавата и най-важното – да направи първата крачка към укрепването на държавността. Да даде увереност на българите, че страната може да се управлява почтено, прозрачно и отговорно“.

В отговор премиерът Стефан Янев заяви: "Най-важното ще е отстояването на върховенството на закона. Мотото на нашето правителство ще е "Почтеност, прозрачност и професионализъм".

"Ще има осветляване, щом президентът е казал", увери вчера и вътрешният министър Бойко Рашков.

Днес правителството обсъжда перспективите за социално подпомагане и наложените от пандемията социални мерки, както и плана за ваксиниране.

Ще бъдат определени позициите на страната ни за заседания в европейски формат, които ще се проведат идната седмица.

Ето какви решения взе на първото си заседание служебното правителство:

Одобрена е позицията на България по дело С-669/20 Веридос ГмбХ пред Съда на ЕС

Министерският съвет одобри позицията и даде съгласие Република България да участва по дело С-669/20 Веридос ГмбХ пред Съда на ЕС, образувано по преюдициално запитване на Върховния административен съд.

Преюдициалното запитване е отправено от Върховния административен съд (ВАС) и има за предмет тълкуване на разпоредби от Хартата на основните права на Европейския съюз и от правото на Съюза в областта на обществените поръчки като отговорите на поставените преюдициални въпроси са от значение не само за решаването на съдебния спор по конкретното дело на главното производство, но и за прилагането на националното законодателство на Република България в областта на обществените поръчки, и по-конкретно нормата на чл. 72, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Одобрена е българската позиция за участие във втория Шенгенски форум

Министерският съвет одобри позицията на Република България, от компетентност на Министерството на вътрешните работи, за участие във втория Шенгенски форум, организиран от ЕК, с участието на министрите на вътрешните работи на държавите членки и асоциираните към Шенгенското пространство страни, който ще се проведе на 17 май 2021 г.

Темата на втория Шенгенски форум е „Как да се укрепи общата сигурност и мобилността в Шенген?“, по която е представена позицията за одобрение в Министерския съвет.
Министрите ще дискутират най-подходящите начини за гарантиране на плавното функциониране на Шенген, едновременно с поддържане на високо ниво на сигурност.

България ще участва в дискусия за развиването на стратегическа автономност на ЕС

България отчита като навременна дискусията за осигуряване на устойчивост и отворена стратегическа автономност на ЕС. Изграждането на стратегическа рамка и дългосрочен подход биха допринесли за изработването на визия за бъдещето на ЕС, която да бъде способна да отговори на онези предизвикателства, пред които се очаква да се изправят следващите поколения. Това се казва в позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета „Общи въпроси”/Министри на бъдещето, което ще се проведе на 17 май 2021г. в Коимбра, Португалия.

В рамките на срещата министрите ще обменят мнения по редица важни аспекти, свързани с изграждането на стратегията - основни съществуващи и бъдещи глобални тенденции и несигурности, очертаване на сфери, в които ЕС трябва да се развива като глобален лидер, установяване на основните зависимости и слабости за ЕС, както и областите, в които Съюзът следва да развие стратегически капацитет.
Ще бъде разгледана и темата „Най-отдалечените региони - лаборатории на бъдещето” на основата на презентация на Португалското председателство на Съвета на ЕС. Фокус на дебата ще бъдат специфичните за тези региони предизвикателства.

Одобрена е позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета по образование, младеж , култура и спорт на ЕС

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Съвета по образование, младеж, култура и спорт на ЕС. То ще се проведе на 17 и 18 май 2021 г. в Брюксел, Кралство Белгия.

В рамките на заседанието в сектор „Образование“ се очаква да бъдат приети Заключения относно равенство и приобщаване в образованието и обучението с цел насърчаване на образователния успех за всички. Също така се предвижда одобрението на Заключения относно Инициативата за мрежи от европейски университети „Свързване на висшето образование, научните изследванията, иновациите и обществото — проправяне на пътя за ново измерение в европейското висше образование“. Участниците ще обсъдят и темата за сценариите в развитие за трансформацията на висшето образование в ЕС.

Министрите, отговорни за младежта, ще приемат Заключения относно укрепване на многостепенното управление при насърчаване на участието на младите хора в процесите на вземане на решения. По точката за дебат ще бъде обсъдена темата „Основан на правата подход към младежките политики: факторът за ангажиране с бъдещето“.
Съветът на министрите, отговорни за аудиовизуалната политика и културата, ще приеме Заключения относно Европейските медии в цифровото десетилетие: план за действие в подкрепа на възстановяването и трансформирането и Заключения за възстановяването, адаптивността и устойчивостта на секторите на културата и творчеството. По точката за дебат те ще дискутират по темата „Диверсификация на източниците за финансиране и механизмите за опазване и защита на европейското културно наследство”.

Министрите с ресор спорт се очаква да одобрят Заключения на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно иновациите в спорта. По точката за дебат ще бъде обсъдена темата „Спортна дипломация: защита на интересите и ценностите на Европа по света“.

Координацията и съчетаването на фондовете за сближаване и средствата от Механизма за възстановяване и устойчивост ще бъдат обсъдени от министрите, отговорни за Кохезионната политика на ЕС

Правителството одобри позицията на България за неформалната видеоконференция на министрите, отговарящи за Кохезионната политика на ЕС, която ще се проведе на 18 май 2021 г. по покана на Португалското председателство.

Още миналата година Европейската комисия предложи цялостен План за възстановяване и устойчив растеж на Европа след пандемията от COVID-19. Планът в размер на 750 млрд. евро по цени от 2018 г. дойде в допълнение към фондовете за икономическо, социално и териториално сближаване, които ще бъдат на разположение на държавите-членки през програмен период 2021-2027 г.

Амбициозната цел на Комисията е за осезаеми резултати в сближаването на нивата на развитие на европейските региони, справяне с общи усилия с последиците от пандемията и едновременно извършване на преход към цифрова и климатично неутрална икономика. В тази връзка, министрите ще обменят възгледи как най-ползотворно да се съчетават отделните източници за финансиране на инвестиционните мерки в отделните държави.

Позицията на България е, че наличието на дългосрочна визия за развитие и устойчиво управление на инвестициите е първото необходимо условие за ефективно използване и съчетаване на източниците на финансиране. Важно е също да бъде избягвана фрагментацията на инструментите и програмите както на национално, така и на европейско ниво. Балансираното регионално развитие трябва да е сред основните принципи за финансиране.

Опитът на България показва, че още в хода на изготвяне на националните стратегически програмни документи следва да бъде очертана разделителната линия между планираните мерки. С цел предотвратяване на двойно финансиране е от особена важност междуведомствената координация на национално ниво. Не на последно място финансирането трябва да бъде базирано на резултати.

Изменят се устройствените правилници на Министерството на културата и на Министерския съвет

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Устройствения правилник на Министерството на културата.

С проекта на Постановление се предлага изменение на чл. 4, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерството на културата, като се увеличава броят на заместник министрите от двама на трима. С оглед широкия кръг от функции, свързани с международното сътрудничество, европейските програми и регионалните дейности е необходимо координиринето на същите от трети заместник-министър.

С предлаганата промяна ще се постигне цялостна координация и хармонизация при определянето на стратегията, приоритетите и механизмите за провеждане на държавната културна политика на международно ниво и регионалната културна политика в сферата на читалищното дело, библиотеките и българската книжнина.

С друго правителствено постановление се изменя Устройственият правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Измененията отразяват промените в структурата на Министерския съвет по силата на издадения от Президента на Република България Указ за назначаване на служебно правителство. Съобразно новата структура на правителството са и предложените изменения в ПМС№ 85 от 2007 г. за координация по въпросите на ЕС и в ПМС№ 110 от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет., допълниха още от пресцентъра на МС.

 

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.