Правителството ще отпусне 1 млрд. 163 млн. за социални мерки, свързани с COVID-19. Още 731 милиона ще отидат за икономически мерки свързани с пандемията.

По 50 лева допълнително ще получат пенсионерите през следващите три месеца. Това обяви премиерът Бойко Борисов, който представя в момента пакета от социално-икономически мерки за справяне с кризата, породена от коронавируса. За тази цел са предвидени 317 милиона лева.

За лични асистенти на хора със специални потребности са предвидени 122 млн. лева.

Минималният размер на обезщетението за безработица се увеличава от 9 на 12 лева. Мярката влиза в сила от 1 октомври.

Министерството на културата ще получи допълнително 15 милиона лева - за творчески проекти на творци на свободна практика, които ще се разпределят чрез фонд Култура.

С 30% ще бъдат увеличени разходите за персонал на областните администрации, които са натоварени със справяне с последиците от епидемията, както и увеличаване на ставката за нощен труд - МТСП, МЗ, МВР, НЗОК, НОИ, РЗИ, и други.

С общо 24,6 млн. лева ще бъдат увеличени ставките за училищното и детското здравеопазване до достигане на определените стандарти в КТД, както и за домовете за възрастни, центрове за деца, и други.

Субсидирането на болниците ще бъде увеличено със 17.3 млн. лева.

Увеличава се на стойността на здравно-осигурителните плащания за медицинска и дентална помощ.

Срокът на изплащане на обезщетенията за безработица се удължава с още три месеца.

За медиците на първа линия е предвидено осигуряване на нетно възнаграждение в размер на 1000 лв. За целта са заделени 67 млн. лв. до края на 2020 г.

1,8 млрд. лв. от вече наличните дава Министерството на икономиката за помощ на бизнеса. 9,5 милиона лева се предоставят на МИ за насърчаване на чуждестранните инвестиции у нас.

Допълнителни средства се отпускат към бюджетите на почти всички министерства, съобщава „vesti.bg”.


 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.