Днешното подписване на концесията на Летище "София" е показателно за това, че нашите европейски партньори са добре дошли в България. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов, който присъства на подписването на договора за концесия за строителство на обект "Гражданско летище за обществено ползване София" - публична държавна собственост, съобщи пресслужбата на кабинета.
Процедурата за концесионер бе спечелена от консорциум "Соф Кънект", с летищен оператор "Мюнхен", в който участват немски, френски и австрийски компании, се напомня в прессъобщението. "С такива европейски партньори съм убеден, че България ще върви напред. Надявам се, че Летище "София" ще продължи да работи като едно от най-добрите в региона", е подчертал премиерът Борисов .
Инвестициите на концесионера ще бъдат в размер на не по-малко от 608 милиона евро за срока на концесията - 35 години. Те ще бъдат насочени към подобряване и усъвършенстване на нивото на обслужване на Летище София, осигуряване на надеждност, достъпност, поддръжка, безопасност, сигурност, здраве и околна среда.

Снимка: пресцентър на МС

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.