Прекратена е процедурата за нови бойни машини за пехотата. Министерството на отбраната е уведомило официално двете класирани чужди фирми за решението си.

Проектът се очаква бъде поет от държавното дружество „Терем“. В писма до фирмите „Патрия“ и „Дженеръл Дайнамикс“ министерството посочва, че прекратяването на процедурата e заради „значително превишаване на цената“, одобрена от парламента, съобщава БНР.

Около 1,2 милиарда лева без ДДС беше одобрената цена, а че офертите за 150-те машини надвишават значително лимита беше ясно от месеци. Това обаче е и първото официално потвърждение на Министерството на отбраната, че в продължаващата над 5 години процедура няма да има избран участник.

От съобщението на министерството става ясно, че са се провалили преговорите на специалната група с фирмите за намаляване на цената. Станало е ясно, че това е невъзможно без „съществена промяна на изискванията по проекта“, които биха довели до дискриминиране на отстранени вече участници в процедурата.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.