Снимка: БЛС

Д-р Иван Маджаров бе преизбран за председател на БЛС. Той застава начело на съсловната организация с подкрепата на 324 гласа "за", без въздържал се и против.

Кандидатурата на д-р Маджаров беше издигната от Столичната лекарска колегия, лекарските съюзи в Пловдив и Стара Загора. Други предложения за председател на УС на БЛС нямаше.

"Доста успешно няколко пъти защитихме интересите на съсловието. Успяхме да бъдем адекватни, без да вземаме една или друга страна в тежката ситуация, в която изпаднахме, след като Ковид пандемията ни застигна. Смятам, че нашият мандат е успешен на фона на предизвикателствата, които имахме - политически и епидемиологични", посочи председателят на БЛС д-р Иван Маджаров.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.