Снимка: Пламен Гутинов

Десет приоритетни проекта за модернизация на армията до 2026 година и вариант за финансиране от заем. Това предвижда Програма за модернизация на армията, която преди седмици одобри служебното правителство.

До 2026 година има десет приоритетни проекта за модернизация. Сред тях са проектите за новите машини на пехотата, новите осем F-16 и многоцелевите дизел-електрически подводници. До 2032 г. са предвидени три проекта. А общата стойност на тринайсетте е над 6,6 милиарда лева.

Сумата става около 9,2 милиарда лева с предвидените плащания по договори и за проекти на стойност под 100 млн. лева.

Като риск програмата определя действията на политиците, които могат да забавят или спрат процеса. Но като висок се оценява рискът от това да не бъдат договорени разсрочени схеми за плащане. Има и риск, свързани с продължително влошаване на макроикономическите показатели на страната. Но този ефект е оценен като нисък.

Парите за проектите може да дойдат от международни програми на НАТО и ЕС, целевите програми на САЩ, както и държавен заем. Основният източник обаче си остава бюджетът, в който разходите за отбрана не трябва да падат под 2% от БВП до 2032 г.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.