Информационна среща на тема „Възможности за финансиране на проекти в сектор „Здравеопазване“ се проведе в Юнашкия салон във Варна. Събитието бе организирано от дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ и дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна. В срещата взеха участие Коста Базитов, зам.-кмет, Ани Николова, директор на дирекция ЕНОП, Анастасия Георгиева, директор на дирекция "Здравеопазване", проф. Анелия Клисарова, председателят на комисията по здравеопазване към ОбС, представители на здравни заведения в града, на Медицинския университет и други заинтересовани страни, съобщава "Live.Varna.bg".

По време на срещата бяха представени възможностите и перспективите за финансиране по фонд „Условия на труд“ към Министерство на труда и социалната политика; Национален доверителен екофонд; ОП „Региони в растеж“; Финансови инструменти; План за възстановяване и устойчивост на България; Програма REACT- EU; Програма „Хоризонт Европа“ 2021-2027 г. и програма EU4Health.

Ралица Груева, мениджър инвестиции, представи възможностите за кандидатстване с проекти пред Регионалния Фонд за градско развитие. Д-р Румен Димов, управител на ДКЦ „Чайка“ ЕООД, представи информация за партньорството с Фонда за градско развитие, а д-р Галинка Павлова, управител на ДКЦ 5 „Света Екатерина“, запозна участниците с „Телемедицината в условията на COVID-19“.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.