Днес в Девня, послучай 51 години от обявяването му за град, беше представено в специална експозиционна витрина,уникалното златно антично съкровище на Марцианопол. Гостите и гражданите на Девня с възхищение разгледаха впечатляващата нумизматична експозиция . Тя беше представена от директора на Музея на мозайките Иван Сутев и открита с нескрито вълнение и гордост и с благодарност от кмета на община Девня Свилен Шитов. Отец Никифор отслужи радостен благодарствен молебен за здраве и благополучие на девненци.
Златното съкровище ще остане в Девня на постоянния си адрес в Музея на мозайките. Най-вероятно то ще се обогатява.
Мнозина отнесоха със себе си красив сувенир - реплика на римска монета на императрица Елия Евдокия, съпруга на император Теодосий Втори, съобщи във фейсбук профила си почетният гражданин на Девня Михаил Георгиев.
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.