В община Белослав се проведе пресконференция за представяне на проекта „Демонстрационен модел за предотвратяване и рециклиране на битови отпадъци в община Белослав“. Той се финансира от ОП „Околна среда“ 2014-2020г. и е на стойност 389 700 лв. Бенефициент е община Белослав. В срещата взеха участие и експерти от Областния информационен център във Варна.

Основната цел на проекта е предотвратяване образуването на битови отпадъци, увеличаване количествата на разделното сметосъбиране и рециклиране на боклука. Въвеждането на системата за разделно събиране на рециклируеми битови отпадъци на територията на град Белослав е насочено към насърчаване на месното население да отделя и събира разделно битови отпадъчни материали като хартия, пластмаси и др. чрез създаване на организация и подобрения в събирането на смет.

Системата ще осигури разделното събиране на отпадъци в Белослав на места с концентрация на търговски обекти, общински и административни сгради, чрез ползването на специализирана техника за събиране на рециклируеми битови отпадъчни материали.

По проекта ще бъдат доставени 11 сета с по 3 контейнера за разделно събиране на отпадъците, 11 бетонни бункера, както и специална надстройка за повдигане и разтоварване на подземни контейнери. Сред дейностите е и прилагане на модел за информиране и мотивиране на населението за разделно събиране на рециклируемите битови отпадъци.

 

Осъществяването на проекта е насочено, както към изпълнение на описаните добри практики, така и към тяхното демонстриране.

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.