Областният управител професар Андрияна Андреева прие днес със своя екип представителя на Върховния Комисариат за бежанците на ООН в България‭ ‬/ВКБООН/‭ ‬госпожа Седа Кузуджу,‭ ‬която бе придружена от съветника по закрилата и заместник представител на Върховния комисариат Булент Пекер.

Това е първа среща между двата екипа,‭ ‬на която беше представена пълната палитра от дейности,‭ ‬които Представителството на Комисариата извършва в България,‭ ‬особено през последните години.‭ ‬След началото на конфликта в Украйна,‭ ‬УНИЦЕФ и Върховният комисариат на ООН за бежанците създадоха‭ ‬30‭ ‬центъра,‭ ‬които предоставят подкрепа на бежанци‭ (‬т.‭ ‬нар.‭ „‬Blue Dots‭“ – „‬Сини точки‭“) ‬по границите и основните пътища на мигрантите,‭ ‬като‭ ‬6‭ ‬от тях са в България.‭

В настоящия момент представителството на Комисариата у нас преустройва‭ ‬тези точки за закрила в общностни центрове.‭ ‬Точно такъв Общностен център под името‭ „‬Компас‭“ ‬ще бъде открит днес във Варна и ще бъде част от Българската мрежа за закрила и включване.‭ ‬Центърът е създаден с партньорските организации‭ „‬Енерджи‭“‬,‭ ‬БЧК,‭ ‬Фондацията за достъп до права ФАР и Каритас България.

Общностният център‭ „‬Компас‭“ ‬ще предоставя възможности за:

Образователни дейности‭ – ‬езикови курсове по български език,‭ ‬култура,‭ ‬история и професионални обучения.

Психосоциална подкрепа

Медицински грижи

Правна помощ

Социални дейности,‭ ‬които насърчават интеграцията на украинските бежанци

Културни и спортни дейности.

Професор Андреева подкрепи приоритетите,‭ ‬които ВКБООН в България утвърждава и които позволяват на украинските граждани,‭ ‬потърсили закрила в България да бъдат подпомогнати за активното им включване в социалния и в икономическия живот у нас.‭ ‬Този процес обаче трябва да премине през широка образователна подкрепа както на децата и младите хора,‭ ‬така и на по-възрастните,‭ ‬които могат да се включат в пазара на труда след добра езикова подготовка.‭ ‬Точно такава ще им бъде предложена в Общностния център,‭ ‬който се открива днес във Варна.

Сред приоритетите на Центъра ще бъде и разрешаване на проблемите на тези от бежанците,‭ ‬които търсят работа.On-line платформа ще свързва тази категория хора с работодатели,‭ ‬а ще започнат и обучения по предприемачество.

Областният управител ще подкрепи приоритетите на Агенцията на бежанците,‭ ‬работата на Общностния център и ще продължи съвместно с всички държавни образователни,‭ ‬социални и икономически ведомства и институции да търси и намира устойчиви решения за активното включване на украинските граждани в цялата палитра на обществения живот в региона.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.