Автономни кораби, киберсигурност и изкуственият интелект създават предпоставки за нови предизвикателства пред отбранителните способности на армиите. Всичко това е част от констатациите, направени от специалистите в Международна научна конференция „Съвременни изследвания и технологии за отбраната“, провеждаща се във Военноморското училище във Варна.

"Чрез изкуствения интелект много от оръжията на бъдещето ще действат самостоятелно. Това са предизвикателствата на непосредственото бъдеще", заяви доц. Златогор Минчев. Той е ръководител секция „Информационни технологии в сигурността”, директор на Съвместен център за обучение, симулации и анализ в Института по информационни и комуникационни технологии към БАН.

Домакин на научната конференция е Висшето военноморско училище „Никола Вапцаров“. Доц. Минчев сподели още пред присъстващите гости от страната и чужбина резултатите от изследване, направено сред младежи от Варна, свързано с професиите на бъдещето.

Резултатите показват как младото поколение вижда света по свой начин - те вярват, че всички неприятни и безинтересни неща ще са свързани с изкуствения интелект като монотонна и постоянно повтаряща се работа и всички неща, свързани със забавленията, адресирани към хората ще се насочат в сферата на социалните мрежи и новите технологии. Това изисква и нови възможности за сигурност в чисто човешки план, но и на държавно ниво.
От своя страна флотилен адмирал професор доктор на военните науки Боян Медникаров подсказа кои ще бъдат предизвикателствата пред обучението на специалисти в областта на сигурността във флотската Алма матер. Той подчерта, че претоварването с информацията не води до качествена преценка на ситуацията в триадата човек - машина среда.
Ще припомним, че двудневният форум се подпомага от Министерството на отбраната. Тук се представят нови технологии, политики, програми, инициативи и дискусии по въпроси, насочени към предизвикателствата пред МО и БА.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.