Тече подготовката за ново трасе на мрежата от велоалеи във Варна, съобщи кметът на града в социалната мрежа. Започналият ремонт на ул. „Д-р Анастасия Железкова“ - от ул. „Разлог“ до бул. „Осми приморски полк“, е част от програмата за обновяване на по-малките улици в града, коментира Иван Портних. Рехабилитация е предвидена и за ул. „Разлог“, която е връзка с бул. „Васил Левски“.

Предвидените строително-монтажни работи включват реконструкция и усилване на уличната настилка, ремонт на тротоарите, възстановяване на два водостока, подмяна на решетките на колекторната система за дъждовни води. "Ще продължим и развитието на мрежата от велоалеи в града, като съществуващата велоалея по бул. „Осми приморски полк“ ще свържем с ново трасе по ул. „Мадара“", пише още той.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.