Правната парламентарна комисия одобри Александър Андреев за председател на Централната избирателна комисия.

За единствения номиниран за поста гласуваха депутатите от всички парламентарни групи, без тези на "БСП за България".

Андреев, който в момента е говорител на ЦИК, не отговори еднозначно на въпроса ще се справи ли комисията с новите си законови задължения около машинното гласуване.

Окончателното гласуване на кандидатурата му ще е утре в пленарната зала на Народното събрание.

Снимка: БГНЕС

 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.