Правителството на свое заседание днес одобри решение, с което се възлага на Министъра на икономиката, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Държавна консолидационна компания” АД, гр. София, да предприеме действия да бъде намален капиталът на дружеството с поземлен имот, намиращ се в община Варна, гр. Варна, район „Приморски“, к.к. „Чайка“.

Той ще придобие статут на имот – публична държавна собственост и ще бъде предоставен за стопанисване и управление на Висшия съдебен съвет.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.