Традиционното Пожарно – тактическо занятие на територията на Напоителни системи ЕАД се проведе на стената на язовир Цонево.

В това мащабно мероприятие взеха участие служители и техника от сектор СОД- Варна, РДПБЗН- Варна, ОЦ- Варна, ДФ към община Дългопол, РСПБЗН- Дългопол и представители на домакините- Напоителни системи ЕАД. В занятието бе използвана различна техника: пожарни автомобили- 2 бр., лодка с извънбордови двигател- 1 бр., хидро модул за отводняване с голям капацитет- 2 камиона с 3 хидро помпи, с възможност за изпомпване на 20 м3 в минута - общо 60 м3 в минута, линомет, пътни превозни средства на ДФ към община Дългопол. Броят на участници бе 25 човека. Гост на учението бе и кметът на община Дългопол - г-н Георги Георгиев, който обсъди със старши комисар Тихомир Тотев- директор на РДПБЗН- Варна, възможности и алтернативи за още по-добро взаимодействие между ДФ към община Дългопол и РДПБЗН- Варна, за защитата на жителите на общината от бедствия.

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020

Този сайт е създаден в изпълнение на Административен договор № BG06RDNP001-19.126-0003-C01/18.02.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по проект „Закупуване на оборудване и техника за създаване на информационен портал“. Бенефициент по проекта е „Цинт медиа“ ЕООД.

Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Цинт медиа“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че сайтът отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.